Manoominikewin (told by Nancy Thompson)


This story of rice harvesting was told to me in 1983 by Nancy Thompson of Peguis, Manitoba. Click here to hear Nancy's narration. You can use your player's pause button to temporarily stop the audio.

(1) A'ii niwii-dazhindaan manoominikewin. 'Well, I'm going to tell about ricing.'
(2) Mewinzha e-gii-manoominikeyaang, gaawin wiikaa ngii-ani-izhi-maajii-manoominikesiimin: akawe e-gii-nanaakodamowaad gichi-anishnaabeg ji-bwaa-maajii-manoominikeng. 'Long ago when we riced, we never just casually started ricing: always the elders gave thanks before we started ricing.'
(3) Akawe niizh gichi-anishnaabeg gii-bawa'igewag. 'First, two elders did some harvesting.'
(4) Mii gaa-izhi-ozhitoowaad 'a manoomin. 'And from this they made rice.'
(5) Mii zhigo gaa-izhi-wiikwandiwaad. 'And then the people feasted together.'
(6) Gakina awiya ogii-miijin 'owe gaa-gii-bawa'amowaad ogo gichi-anishnaabeg. 'Everyone ate this which these elders had harvested.'
(7) Akawe gii-nanaakodamoog. 'But first they gave thanks.'
(8) Baanimaa mii 'imaa onji-maajii-manoominikeng bawa'igewaad ogo bemaadiziwaad minik 'o manoominikeng 'imaa eyaawaad. 'And after that they (the community) started ricing there, they harvested, those who lived there, as many as (did ricing), doing the ricing there where they were.'
(9) Gaawin wiikaa aapiji gii'-baapaataniinosiiwag, gii-agaansiinowag mewizha gaa-gii-manoominikewaad. 'They were never many in number, they were few in number long ago who did ricing.'
(10) Zhigo gaye gaa-doodamowaad ogii-bimi-naagajitoonaawaa 'iwe manoomin e-nitaawigininig. 'And also they nurtured the rice as it was growing.'
(11) Aaniish nising adite manoomin. 'Because the rice ripens three times.'
(12) Gaawiin zhemaag gijaaginanziin aabiding bawa'igeyin. 'You don't exhaust it right away the first time when you harvest it.'
(13) Ogii-ayanawebitoonaawaa 'owe nitam gaa-nitaawiging, nitam gaa-aditeg. 'They gave it a rest this first time that it was growing, the first time that it ripened.'
(14) Mii we gaa-bawa'amowaad. 'And then they harvested it.'
(15) Mii gaa-izhi-anwebitoowaad. 'And they let it rest.'
(16) Miinawaa maajii-bawa'igewaad, miinawaa maagizhaa niso-giizhig, niiwi-giizhig gii'-bawa'igewag, miinawaa mii gaa-izhi-anwebitoowaad. 'And then they started harvesting, again perhaps three days, or four days they harvested, and also they let it rest.'
(17) Miinawaa owe gii-adite. 'And it ripened again.'
(18) Zhigo 'iwe ishkwaajigaaditeg baanimaa mii 'i e-gii-giizhitoowaad. 'And they finished on that which ripened last.'
(19) Jiimaanan ogii-aabajitoonaawaan bawa'igewaad. 'They used canoes when they harvested.'
(20) Mitig gigii-aabajitoon bawa'aman 'i manoomin. 'You (sg.) used a stick to harvest the rice.'
(21) Gibiinji-webaganaandaan biinji-jiimaan. 'You thrash it into the boat.'
(22) Gaawiin wiikaa noojigo gegoo mitigosh ogii-aabajitoosiinaawaa gaawin ogii-bookwaganaandanziinaawaa 'a manoomin. 'And they didn't use any old kind of stick, because they didn't want to crack the rice.'
(23) Weweni ogii-dazhiikaanaawaa bawa'igewaad. 'They worked very carefully when they harvested.'
(24) Gaawiin niin ogii-babaa-boopookwaganaandaziinaawaa. 'They didn't just go around cracking the rice.'
(25) Noongom waabandaman manoomin, miziwe bookwaganaanjigaade, gaye gizhiibidegin jiimaanan e-aabadakin. 'Today when you see rice, it's been cracked all over, and fast running boats are used to harvest it.'
(26) Nanaandog odoodaanaawaa banaajitoowaad manoomin. 'They do all kinds of things that damage the rice.'
(27) Ambe iwe e-gaa-gii-bawa'igaadeg manoomin gaye aapiji weweni ogii-dazhiikaanaawaa e-gii-gaapizamowaad. 'But before when they harvested the rice, they worked at it very carefully when they parched it.'
(28) Gii-boodaweyag, biiwaabikoon ogii-aabajitoonaawaan gaapizigewaad. 'They made a fire, and used sheet metal tins when they parched.'
(29) Ambe ininiwag ogii-bawishkaanaawaa 'i manoomin. 'And then people trampled on the rice.'
(30) Oshki-makazinan mewizha gaa-gii-izhinikaadegin bimibatoowakizinan gii-izhinikaadewan gomaa na bashkweginwekizinan ogii-gigishkaanaawaan. 'They wore new shoes, light running shoes or leather moccasins.'
(31) Ji-bekakin makizinan ogii-ozhitoonaawaa a'ii endazhi-bawishkamowaad ji-bekak 'i waanikaanensan ogii-ozhijiishkiiwaginaanaawaa imaa endazhi-bawishkamowaad, ji-bekak i manoomin. 'The shoes had to be clean, and they made little holes, they molded a spot, there where they were trampling, so that the rice would be clean.'
(32) Mii gaa-izhi-bawaasitoowaad wiigwaasinaaganan ogii-aabajitoonaawaan e'-bawaasitoowaad 'i manoomin. 'And then they fanned it, they used birch bark bowls when they harvested the rice.'
(33) Niizhing gii-aanji-bawishkigaade 'o manoomin, weweni ji-bekak. 'Twice this rice was trampled, to make it very clean.'
(34) Mii 'i niizhing gii-bawishkigaadeg bawaasijigaadeg, mii i aazha gii-onozhishing ji-giizizigaadeg. 'And when it had been trampled on twice it was fanned, and then it was ready to be cooked.'
(35) Gaawin wiikaa onji-makadewaasinoon manoomin. 'The rice was never black.'
(36) Askibagon gii-izhinaagwan daabida. 'It always looked like a green leaf.'
(37) Aaniish e-oshki-bawa'igeyan aazha zhemaag gii-ani-gaapizigaadeg. 'Because when you first harvested, right away it was parched.'
(38) Gaawin ingoji gii'-dazhi-banaadasinoon. 'It wasn't stored anywhere where it would spoil.'
(39) Noongom gaa-adaawaagewaad manoomin makadewaa agwaagosin gaye ginwezh ingoji bimi-ayate jibwaa-giizhichigaadeg. 'Nowadays the rice they sell is black and moldy, and is stored for a long time before it's finished.'
(40) Ambe niibiwa iidog aapiji inaginde. 'And nowadays it seems that it's really expensive.'
(41) Mewizha gii-wendaginde aapiji. 'Long ago it was really inexpensive.'
(42) Weweni dash ogii-ozhitoonaawaan, Anishnaabe gaa-gii-ozhitoowaad. 'They made it correctly, those Indians who used to make it.'
(43) Gii-bekan, aaniish zhemaag gii-ani-gaapizigaade, zhemaag gii-ani-giizhichigaade. 'It was clean, because right away it was parched, the processed was completed right away.'
(44) Gaawin gii-agwaakosinziinoon. 'It wasn't moldy.'