Example Words Illustrating Consonants


Click on the following forms to hear examples of the different consonant sounds of Anishinaabemowin.

/b/ and /p/

b. baaka'aakwenh, 'chicken'; babagiwayaan, 'shirt'; naboob, 'soup'

p: adoopowin, 'table'; apabiwin, 'chair'; gijipizon, 'belt'; opichiwag, 'robins.'

/d/ and /t/

d. doodooshaaboo, 'milk'; endaad, 'where ANsg lives'; mashkimod, 'bag.'

t. ininaatig, 'maple tree'; mitig, 'tree'; zhiiwitaagan, 'salt.'

/j/ and /ch/

j. jiindiisi, 'bluejay'; aajigade, 'coot'; okij, 'pipestem.'

ch. gichi-mookomaanag, 'Americans'; opichi, 'robin'; waasechigan, 'window.'

/g/ and /k/

g. giigoonyag, 'fish' (pl); gaazhagiinsag, 'cats'; indoogimaamag, 'my chiefs'

k. adik, 'caribout'; akiwenzii, 'old man'; aanakwad, 'cloud'; makak, 'box'

/z/ and /s/

z. giizis, 'sun, moon'; mazina'igan, 'book'; waabooz, 'rabbit.'

s. okonaas, 'dress'; waasechigan, 'window'; zhingos, 'weasel'; zhingosag, 'weasels.'

/zh/ and /sh/

zh. zhiishiib, 'duck'; wazhashk, 'muskrat'; zhigaagawanzh, 'onion'; zhigaagawanzhiig, 'onions.'

sh. mishi, 'firewood'; waagosh, 'fox'; waawaashkeshi, 'deer.'

/m/ and /n/

m. mishtadimoog, 'horses'; mindimooyenh, 'old woman.'

n. nibaagan, 'bed'; miinan, 'blueberries'; ma'iingan, 'wolf.'

/'/ (glottal stop)

'. ma'iingan, 'wolf'; waakaa'igan, 'house'; ozhibii'iganaak, 'pen (writing).'

/w/ and /y/

w. abwewin, 'frying pan'; gwiiwizens, 'boy'; waabooz, 'rabbit.'

y. omooday, 'bottle'; omoodayan, 'bottles'; mayagizi, 'stranger'

Back to top